Gần đây phát hiện ra một phần mềm trên di động không thể tuyệt hơn. Chỉ cần chụp hình lại danh thiếp là có thể lưu tất cả thông tin vào contacts của điện thoại. Hỗ trợ cả tiếng Việt (thỉnh thoảng có sai sót về ngôn ngữ nhưng không đáng kể).

Bạn sẽ không phải mất thời gian lục lại đống danh thiếp cũ. tất cả đều có thể lưu lại trên điện thoại!

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh