Tự do suy nghĩ


Ảnh: Internet Ngày mai 3.5 là ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới. Xin miễn bàn về freedom of press hay freedom of speech tại Vietnam nha. Tớ thì thấy có một vấn đề còn nghiêm trọng hơn, đó là freedom of thought - tư do trong suy nghĩ. Nhiều người, đặc biệt là các … Continue reading Tự do suy nghĩ